Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Raspisan natječaj za ravnatelja Gradskog društva Crvenog Križa Vodice

Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice temeljem članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Vodice, članka 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, i Odluke Odbora na sjednici održanoj 05.ožujka 2020. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Vodice

za mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću reizbora

I. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij

 • 3 godine radnog iskustva u propisanoj struci

 • poznavanje rada na računalu (excel, word, Internet)

 • poznavanje jednog svjetskog jezika

 • vozačka dozvola B kategorije

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis

 • preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice

 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 • preslika vozačke dozvole

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 • program rada i razvoja Gradskog društva Crvenog križa Vodice za mandatno razdoblje

 • suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa

Mandat ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice traje četiri godine. Ako se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, isti mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Radni odnos u Gradskom društvu Crvenog križa Vodice za radno mjesto ravnatelja zasniva se za mandatno razdoblje od 4 godine uz obvezni probni rok od 6 mjeseci, nakon čega odbor društva može dati suglasnost do isteka mandata bez raspisivanja novog natječaja, ali uz prethodno očitovanje kojim podržava kandidata.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, Obala Juričev Ive Cote 9 , 22211 Vodice sa naznakom “javni natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Odbor društva zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice, Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u javnom glasilu Narodne Novine.

Odbor Gradskog društva

Crvenog križa Vodice