Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja

KLASA:112-02-/24-01
URBROJ: 2182-4-5-24-1

Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice temeljem članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Vodice, članka 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, i Odluke Odbora na sjednici održanoj 05.02.2024. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Vodice
za mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću reizbora

I. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij
• 3 godine radnog iskustva u propisanoj struci
• poznavanje rada na računalu (excel, word, Internet)
• poznavanje jednog svjetskog jezika
• vozačka dozvola B kategorije

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

• molbu
• životopis
• preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• preslika vozačke dozvole
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
• motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada HCK Gradskog društva Crvenog križa Vodice,
• viziju rada HCK GDCK Vodice za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735)
• suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa

Kod kandidata u reizboru, potrebno je dostaviti:
• izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu (dostupan na ¬web-stranicama HCK-a na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735)
• pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu
• potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Radni odnos u Gradskom društvu Crvenog križa Vodice za radno mjesto ravnatelja zasniva se za mandatno razdoblje od 4 godine uz obvezni probni rok od 6 mjeseci, nakon čega Odbor društva može dati suglasnost do isteka mandata bez raspisivanja novog natječaja, ali uz prethodno očitovanje kojim podržava kandidata.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, Obala Juričev Ive Cote 9 , 22211 Vodice sa naznakom “javni natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Odbor društva zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice, Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 07.02.2024. godine.

Odbor Gradskog društva
Crvenog križa Vodice