Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Natječaj za radno mjesto vozač

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice  Ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Vodice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Vozimo se!“ – Vozač.

1.      Broj traženih radnika: 1 osoba

2.      Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 22 mjeseca sklapanjem ugovora o radu.

3.      Vrijeme početka i trajanja rada: od 1. ožujka 2023. godine – 31.prosinca 2024. godine

4.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme

5.      Radno iskustvo: nije uvjet

6.      Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Vodice, odnosno području grada Vodica, naselja koji pripadaju gradu Vodicama te prema potrebi na području Šibensko-kninske županije.

7.      Opis poslova:

– prijevoz korisnika (starijih osoba)  do doma zdravlja, ispostava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, Centra za socijalnu skrb, banke, pošte i sl.

– koordinacija rasporeda vožnji u dogovoru sa voditeljem projekta.

8. Predviđena plaća:  cca bruto +16,5% = 881€

9. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete

–   punoljetnost,

– korištenje standardnog hrvatskog jezika u govoru i pismu,

– osnovno-školsko obrazovanje, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnici ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

Za pripadnike/ce ciljane skupine koji/je su ujedno i pripadnici/ce neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti slijedeće:

Osobe starije od 50 godina i više ( osobna iskaznica)

Osobe bez iskustva (ispis radne knjižice)

Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)

Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)

Žrtve obiteljskog nasilja( uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)

Azilantici/ce( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)

Osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)

Osobe liječene/i ovisnice/i (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)

Povratnice/ci s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)

Pripadnice  nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)

Beskućnice/ci (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)

Osobe koje su odrasli samci s jednom ili više uzdržavanih osoba odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području (potvrdu /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine)

Dugotrajno nezaposlene osobe (potvrda iz evidencije zavoda za zapošljavanje)

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine)

10.      Način prijave i dokumentacija:

– molba za posao,

–  životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela),

–  presliku osobne iskaznice,

– presliku vozačke dozvole B kategorije,

–  presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

– Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja),

– dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini

NAPOMENE:

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Vodice, a najkasnije do 14. veljače 2023. godine do 23:59:59 sati.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti na adresu Obala Juričev Ive Cota 9, 22211 Vodice ili putem elektroničke pošte crvenikriz.vodice@gmail.com  sa naznakom

Za natječaj u sklopu projekta

„Vozimo se“

na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Juričev Ive Cota 9

22211 Vodice

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

U slučaju velikog broja prijava organizirati će se testiranje o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti putem e-pošte: crvenikriz.vodice@gmail.co