Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Natječaj za radno mjesto Projektni asistent u sklopu projekta Aktivni zajedno

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

PROJEKTNI ASISTENT

 

NAZIV POSLODAVCA: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

RADNO MJESTO: Projektni asistent

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelja

STRUČNA SPREMA: Srednja stručna sprema, završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij ili-integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečeno zvanje sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika ili magistra ili stručnog specijalista društvene, medicinske, zdravstvene ili interdisciplinarne struke

DATUM OBJAVE: 24.06.2020

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 10 dana od datuma objave

RADNO ISKUSTVO: Nije potrebno

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE: poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije, poželjno znanje provedbe, vrednovanja i izvješćivanja na EU projektima.

OPIS POSLOVA: Obavlja administrativne poslove kod provedbe aktivnosti, vodi korespondenciju sa projektnim partnerima i ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, evidentira svu dokumentaciju za arhivu, izrađuje planove za nabavu uredskoga materijala, nabavlja robu i usluge za projektne aktivnosti, distribuira dokumente, priprema materijale za aktivnosti predstavljanja projekta i vodi zapisnike, sudjeluje u kreiranju izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekta, te obavlja i druge poslove u sklopu projekta po nalogu nadređenih.

  1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • preslika vozačke dozvole
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.  Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Radni odnos u Gradskom društvu Crvenog križa Vodice za radno mjesto projektni asistent zasniva se na određeno, 24 mjeseca, na vrijeme trajanja projekta  uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 10 dana od objave natječaja na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, Obala Juričev Ive Cote 9 , 22211 Vodice ili mail adresu: crvenikriz.vodice@gmail.com

Odbor društva zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Gradskog društva Crvenog križa Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

Odbor Gradskog društva

Crvenog križa Vodice