Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Natječaj za radno mjesto Projektni asistent

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

PROJEKTNI ASISTENT

 

NAZIV POSLODAVCA: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

RADNO MJESTO: Projektni asistent

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelja

STRUČNA SPREMA: Srednja stručna sprema, završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij ili-integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečeno zvanje sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika ili magistra ili stručnog specijalista društvene, medicinske, zdravstvene ili interdisciplinarne struke

DATUM OBJAVE: 24.06.2020

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 10 dana od datuma objave

RADNO ISKUSTVO: Nije potrebno

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE: poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije, poželjno znanje provedbe, vrednovanja i izvješćivanja na EU projektima.

OPIS POSLOVA: Obavlja administrativne poslove kod provedbe aktivnosti, vodi korespondenciju sa projektnim partnerima i ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, evidentira svu dokumentaciju za arhivu, izrađuje planove za nabavu uredskoga materijala, nabavlja robu i usluge za projektne aktivnosti, distribuira dokumente, priprema materijale za aktivnosti predstavljanja projekta i vodi zapisnike, sudjeluje u kreiranju izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekta, te obavlja i druge poslove u sklopu projekta po nalogu nadređenih.

  1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • preslika vozačke dozvole
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.  Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Radni odnos u Gradskom društvu Crvenog križa Vodice za radno mjesto projektni asistent zasniva se na određeno, 24 mjeseca, na vrijeme trajanja projekta  uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 10 dana od objave natječaja na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, Obala Juričev Ive Cote 9 , 22211 Vodice ili mail adresu: crvenikriz.vodice@gmail.com

Odbor društva zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Gradskog društva Crvenog križa Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

Odbor Gradskog društva

Crvenog križa Vodice